مقاله بروز و عوامل خطر سکته مغزي بعد از جراحي باي پس عروق کرونر قلب که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ارديبهشت ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي بابل از صفحه ۷۴ تا ۷۹ منتشر شده است.
نام: بروز و عوامل خطر سکته مغزي بعد از جراحي باي پس عروق کرونر قلب
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سکته مغزي
مقاله باي پس عروق کرونر
مقاله عوامل خطر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ميرمحمدصادقي سيدمحسن
جناب آقای / سرکار خانم: هادي پور مريم
جناب آقای / سرکار خانم: مولوي وردنجاني حسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سکته مغزي بعد از عمل جراحي باي پس عروق کرونر، يکي از عوارض مخرب و جدي اعمال جراحي قلب مي باشد. اين مطالعه به منظور تعيين ميزان بروز و عوامل خطر سکته مغزي پس از باي پس عروق کرونر انجام شد.
مواد و روشها: اين مطالعه گذشته نگر بر روي ۱۳۸۶ پرونده ثبت شده جراحي باي پس عروق کرونر در مرکز سيناي اصفهان از دي ماه ۱۳۸۳ لغايت آذرماه ۱۳۸۷ انجام شد. متغيرهاي جنس، سن، روزهاي بستري در بخش مراقبتهاي ويژه پس از جراحي، نوع عمل، مدت قرار گرفتن تحت ماشين قلب و ريه، سابقه پرفشاري خون، بالن، درد قفسه سينه، ديابت و کسرجهشي مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: از کل پرونده ها ۱۰۳۳ نفر مرد و ۳۵۳ نفر زن بودند. بروز سکته مغزي پس از جراحي ۱٫۴ درصد محاسبه گرديد. تحليل تک متغيره نشان داد ابتلا به ديابت (p=0.018)، سطح کسرجهشي (p=0.001) و مدت بستري در بخش مراقبتهاي ويژه (MDCI=4.8-6.6, p=0.01) با سکته مغزي ارتباط معني دار آماري دارند. در تحليل چند متغيره، سطح کسر جهشي ( ۵٫۳۴۸, CIOR=1.646-17.382 P=0.005متوسط به قوي OR=و p=0.01 ORCI=1.535-24.875 6.18=ضعيف به قوي (OR و مدت اقامت در بخش مراقبتهاي ويژه (OR=1.234 CIOR=1.136-1.43, p=0.001) ارتباط معني دار آماري داشتند.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين مطالعه سطح کسرجهشي و مدت اقامت در بخش مراقبتهاي ويژه بعد از عمل عامل خطر سکته مغزي پس از عمل مي باشند.