سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت کیفیت

تعداد صفحات: ۲۳

نویسنده(ها):

پیمان پرویزراد – دکترای مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

چکیده:

برون سپاری و کوچک سازی سازمانی و بویژه خدمات پشتیبانی دانشگاه ها در ایران چندان مسبوق به سابقه نیست، ولی انجام تغییرات عمده در سازمان ها از جمله کوچک سازی ، مهندسی مجدد و اصلاح ساختار امروزه امری عادی تلقی می شود و بدین لحاظ مدیریت تحول یکی از مهارت های راهبری برای همه مدیران در دنیای امروز به شمار می رود . در این میان یکی از مؤثرترین این ابزارها که می تواند به عنوان استراتژی بهسازی در دانشگاه ها مدنظر قرار گیرد ، مقوله تجدید ساختار و سازمان و به ویژه کوچک سازی و واگذاریOutsourcing) است. روش پژوهش مطالعه حاضر عمدتاً از طریق ( ۱) مطالعات کتابخانه ای و بررسی مستندات مکتوب و الکترونیکی در کتابخانه های مهم دانشگاهی و سازمان های ذیربط (نظیر سازمان مدیریت و برنامه ریزی و مرکز آموزش مدیریت دولتی ) و نیز شبکه اطلاع رسانی بین المللی (اینترنت)، و ( ۲) انجام مطالعه میدانی به شیوه پرسشنامه، مصاحبه و مشاهده انجام شده است. براساس یافته های حاصل از بررسی وضعیت موجود، تجارب کشورهای خارجی، بررسی مبانی نظری، تجربیات مجری طرح و همچنین نقطه نظرهای کارسناسی گروه طرح، که مشروح آنها در گزارش طرح ارائه شده است، دو الگوی اصلی برای واگذاری خدمات پشتیبانی دانشگاه ها (الگوی مفهومی، الگوی اجرایی) طراحی شد . همچنین مکانیزم های کنترلی و بهسازی واگذاری (شامل هفت مکانیزم اصلی )، و طرحی برای گذار از وضعیت موجود به وضعیت مطلوب در زمینه برون سپاری (با ذکر فعالیت های اصلی، پیش نیازها، مسیرهای اصلی، وضعیت پایلوت ها، و وضعیت تیپ های دانشگاهی در ارتباط با طرح حاضر) تدوین گردید در نهایت کلیه الگوهای فوق بعد از طراحی اولیه از طریق تکنیک دلفی مورد آزمون قرار گرفت و پس از انجام اطلاح های لازم، الگوهای نهایی تدوین و ارائه گردید