سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: پنجمین همایش مراکز تحقیق و توسعه صنایع و معادن

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

پوران رئیسی – کارشناس دفتر تحقیقات و توسعه فناوری

چکیده:

دانایی ، محرک قوی تحولات اقتصادی و اجتماعی است. رابطهاکتسابی علم و توان تولید جامعه، یک رابطه مستقیم است. این رابطه به طور آشکار در فعالیت های تولیدی دارای ارزش افزوده بالا که بر پایه های علمی مستحکم ساخته شده باشد، تجلی می یابد و باعث افزایش توان رقابت یک کشور در سطح جهانی می شود. از این روست که می توان بیان نمود که هر کشوری که خواهان توسعه و پیشرفت باشد می بایستچشم انداز آینده خود را به عنوان نیروی محرکه ابداع و نوآوری اقتصادی واجتماعی عمل کند، ترسیم نماید.
با توجه به این مهم، سیاستگذاران و برنامه ریزان کشورمان در برنامه چشم انداز ۲۰ساله کشور جایگاه ممتازی برای جامعه دانایی محور قایل شده اند.جامعه ای که بر مبنای پژوهش به گسترش و تولید علم بپردازد و آن را در تمامی شئون جامعه و به صورتی کارآمد در اقتصاد ، جامعه مدنی، سیاست و زندگی خصوصی نیز به کارگیرد و به سوی تعالی زندگی انسانی در جهت توسعه انسانی پیش ببرد. چنانچه بر پایی جامعه دانایی محور با مدیریت صحیح، برنامه ریزی شده و نظام مند و تدوین سیاست های آگاهانه صورت نگیرد نتایج مورد انتظار برآورده نخواهد شد لذا برای برپایی این جامعه، شناخت موضوع و نیز موقعیتی که درآن قرار گرفته و سپس تدوین راهبردهای مناسب جهت حرکت اصولی به این سمت از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
در این نوشتار مفهوم جامعه دانایی محور و مهمترین عوامل اثر گذار بر روند آن بیان میشود. مقصد پایانی این روال نیز ارایه راهبردهای مناسب برای برپایی جامعه دانایی محور و بیان اصلاحاتی که به برپایی چنین جامعه ای منجر خواهد شد.