مقاله برچسب زني نقش معنايي جملات فارسي با رويکرد يادگيري مبتني بر حافظه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۸۸ در پردازش علايم و داده ها از صفحه ۱۳ تا ۲۲ منتشر شده است.
نام: برچسب زني نقش معنايي جملات فارسي با رويکرد يادگيري مبتني بر حافظه
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پردازش زبان طبيعي
مقاله برچسب زني معنايي
مقاله تجزيه سطحي معنايي
مقاله تجزيه سطحي نحوي
مقاله يادگيري مبتني بر حافظه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کامل قاليباف آزاده
جناب آقای / سرکار خانم: راحتي قوچاني سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: استاجي اعظم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
استخراج نقش هاي معنايي يکي از گام هاي اصلي در بازنمايي معني متن است. نقش هاي معنايي، ارتباط معنايي بين فعل و آرگومان هاي آن در جمله را مشخص مي کنند. در اين مقاله يک سيستم برچسب زني خودکار نقش معنايي براي متون فارسي با رويکرد يادگيري ماشين ارايه شده است. مجموعه داده هاي مورد نياز سيستم بخشي از پيکره متني زبان فارسي است که توسط پژوهشکده پردازش هوشمند علايم تهيه و برچسب گذاري شده است. سيستم پيشنهادي از دو مرحله تشکيل شده؛ در مرحله اول با تجزيه نحوي جمله، حد و مرز سازه و همچنين نوع گروه نحوي اين اجزا در جمله مشخص مي شود. اين اطلاعات به عنوان ورودي در مرحله دوم مورد استفاده قرار مي گيرد. مرحله دوم سيستم مربوط به تخصيص نقش هاي معنايي مناسب به سازه هاي مشخص شده در مرحله قبل مي باشد. براي اين منظور از ويژگي هاي نحوي و ساختاري هر سازه، بهره گرفته مي شود. نتايج به دست آمده نشان دهنده F1=%81.6 براي زير سيستم تجزيه نحوي، و F1=%87.4 براي زيرسيستم برچسب زني معنايي در حالتي که ورودي هاي سيستم به صورت دستي تصحيح شده باشند. همچنين کارآيي کل سيستم F1=%73.8 را براي سيستم کامل برچسب زني معنايي، يعني تجزيه نحوي و تخصيص نقش نشان مي دهد. نتايج به دست آمده حاکي از آن است که مي توان از يک پيکره آموزشي کوچک ۱۳۰۰ کلمه اي نتايج قابل قبولي به دست آورد.