سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۷

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

رضا پورایمانی – گروه فیزیک، دانشکده ی علوم، دانشگاه اراک
مرضیه مظلوم شهرکی – گروه فیزیک، دانشکده ی علوم، دانشگاه اراک

چکیده:

در این کار فعالیت ویژه ۱۳۷Cs در ۶ ایستگاه ودر ۵ عمق مختلف در هر محل اندازه کیری گردید. برای تک تک نقاط نوع بافت خاک، چگالی و ضریب هیدرلیکی معین شد. درنهایت ضریب همبستگی بین فعالیت ویژه ۱۳۷Cs ، ضریب هدایت هیدرولیکی خاک ، چگالی ومقدار متوسط بارندگی سالیانه محاسبه گردی ضریب همبستگی برای عمق هایcm 5،۱۵،۳۰،۴۵،۶۰ به ترتیب ۰/۶۶۰، ۰/۷۰، ۰/۹۸، ۰/۹۹، ۰/۸۹٫بدست آمد جهت محل هایی که دارای شیب تند هستند ضرایب تصحیح مربوط روان آبها تعیین شد.