سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

افروز لطیفی – دانشکده مهندسی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات
عبدالله افشار – پژوهشگاه مواد و انرژی
علی اصغر بهنام قادر – دانشکده مهندسی و علم مواد، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این تحقیق، تیتانیا در شرایط متفاوت بر روی فلزپایه تیتانیوم بـا اسـتفاده از روش سـل – ژل پوشـش دهـی شـده اسـت . تکرارمراحل پوشش دهی و زمان قرارگیری نمونه در محلول تیتانیا به عنوان پارامترهـای متغیـر انتخـاب شـدند و تـاثیر آنهـا بـرروی مورفولوژی سطح و ضخا مت پوشش در دمای ۶۰۰ °C با استفاده از روشهای XRD و SEM مورد بررسی قرار گرفـت . تـصاویر SEM نـشان می دهد که پودرهای سنتز شده دارای ذراتی در مقیاس نانومتری می باشند . نتایج این تحقیق نشان داد که تکرار مراحل پوشش دهـی و زمان قرارگیری پایه ها در سل بر نوع و مقدار فازهای روتایل و آناتاز و نیز ضخامت، یکنواختی و تراکم مورفولوژیکی پوشش موثر می باشد .