مقاله بر همزدگي تفرق بر اثر جهش در ژن هاي خانواده VIN7 در آرابيدوپسيس تاليانا (Arabidopsis thaliana) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۷ در ژنتيك نوين از صفحه ۵۹ تا ۶۸ منتشر شده است.
نام: بر همزدگي تفرق بر اثر جهش در ژن هاي خانواده VIN7 در آرابيدوپسيس تاليانا (Arabidopsis thaliana)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آرابيدوپسيس
مقاله VIN7
مقاله استيلاسيون
مقاله الگوي بيان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسين پور بتول
جناب آقای / سرکار خانم: اميدي منصور
جناب آقای / سرکار خانم: يزدي صمدي بهمن
جناب آقای / سرکار خانم: خدارحم پور زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: يادگاري رامين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يكي از روش هاي تنظيم بيان ژن ها تغييرات پس از ترجمه هيستون ها بوسيله هيستون استيلازها و داستيلازها مي باشد. استيلاسيون باعث افزايش رونويسي و داستيلاسيون منجر به خاموشي ژن مي شود. ثابت شده است كه بازدارنده – يار Sin3 در پستانداران كه داراي دامين PAH2 مي باشند در داستيلاسيون نقش دارند. در ژنوم آرابيدوپسيس پيش بيني شده است كه خانواده كوچك سه عضوي VIN7 داراي دامين هاي مشابه PAH2 مي باشند. بنابراين در اين آزمايش با استفاده از ژنتيك مستقيم نحوه عمل اين ژن ها تجزيه گرديد به طوريكه فقط در ژنوتيپ VIN7 (-/-); VIN7L1 (-/-); VIN7L2 (+/-) حدود شش درصد عدم تشكيل بذر ديده شد. بررسي نتاج حاصل از تلاقي هاي متقابل با گياه تيپ وحشي و خودگشني اين ژنوتيپ نشان داد كه سلول هاي جنسي حاوي سه همرديف T-DNA مي توانند بطور ناقص ار طريق والد نر و ماده به نسل بعد منتقل شوند و هم چنين نسبت ۲ VIN7 (-/-); VIN7L1 (-/-); VIN7L2 (+/+): 1 VIN7 (-/-); VIN7L1 (-/-); VIN7L2 (+/-) در نتاج حاصل از خودگشني VIN7 (-/-); VIN7L1 (-/-); VIN7L2 (+/-) بدست آمد.
مطالعه الگوي بيان ژن با استفاده از ساختار هاي پروتئين GFP- نشان داد هر سه ژن در ياخته هاي اوليه تخمك و ميكروسپورها بيان مي شوند. ژن VIN7 علاوه بر اين دو اندام فقط در ناحيه طويل شونده ريشه علامت GFP را نشان داد VIN7L1 در گلبرگ ها، جنين ها و ناحيه طويل شونده ريشه و V7L2 در تمام گياه بيان مي شوند.
با توجه به شباهت الگوي بيان ژن ها و نبود يك گياه موتانت خالص سه گانه، به نظر مي رسد اين ژن ها براي مراحل مختلف نموي موردنياز مي باشند.