سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علیرضا کشاورز – دانشگاه صنعتی شیراز
عبدالناصر ذاکری – دانشگاه شیراز

چکیده:

مبا نی نظری شکل گیری و انتشار سالیتونهای روشن پوششی در مواد نور شکستی به همراه برهمکنش ناهمدوس میان آنها معرفی و با روش عددی مناسب به حل معادلات غیر خطی جفت شده حاکم بر آنها پرداخته می شود . شبیه سازی بر همکنش میان دو سالیتون در ابعاد مختلف انجام شده و پدیده ه ای جالبی نظیر جذب سالیتونی در یک بعد ، جذب و دفع سالیتونی در دو بعد و جذب ، دفع و پیچش سالیتونی را در برهمکنش سالیتون یک بعدی با دو بعدی معرفی میگردد . نتایج حاصل علاوه بر روشن نمودن سیمای واقعی سالیتون های نور شکستی کاربردهای متنوعی در فوتونیک دارد .