سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۴

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

علی اکبر رجبی – دانشگاه صنعتی شاهرود دانشکده فیزیک

چکیده:

مدل کوارکهای تشکیل دهنده (CQMS) اخیراً به صورت گسترده ای برای توصیف ساختار داخلی باریونها مورد استفاده قرار گرفته است . مدلهای مختلف به صورتهای دیگر به محاسبه طیف باریونها پرداخته اند، البته مطالعه اسپکتروکپی باریونها به تنهایی نمی تواند تفاوت بین رفتار دینامیکی مختلف کوارکهای تشکیل دهنده آنها را مشخص کند . در این مقاله آثار فوق ریز مربوط به پتانسیل بر هم کنش وابسته به ایزواسپین کوارکها را به صورت نسبیتی در نظر گرفته ام . نتیجه به دست آمده برای توصیف طیف باریونها رضایت بخش می باشد