سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: اولین همایش ملی گیاهان دارویی، طب سنتی و کشاورزی ارگانیک
تعداد صفحات: ۱۰
نویسنده(ها):
علی مصطفوی – استاد بخش شیمی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر کرمان
رضا قنبرپور – استاد بخش باکتری شناسی، گروه پاتوبیولوژی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
بهارک اختردانش – دانشیار بخش داخلی د ام های کوچک، گروه علوم درمانگاهی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان
مهرناز مهربانی – دانش آموخته دکتری حرفه ای دامپزشکی، دانشکده دامپزشکی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:
گیاه مشکک در طب سنتی برای درمان اسهال، سردرد و کمردرد و همچنین برای درمان کولیک اطفال کاربرد فراوان دارد. این مطالعه برای پی بردن به خواص آنتی باکتریال این گیاه و نیز چگونگی اثربخشی آن در درمان بیماری ها طراحی گردید. به این منظور خواص آنتی باکتریال گیاه مشکک روی شش سوش استاندارد باکتری شامل: لیستریامونوسایتوژن، سالمونلا تیفی موریوم، استرپتوکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس، ا شرشیا کلی Sakaii، اشرشیاکلی J69 با دو روش رقت آگار و انتشار از دیسک ارزیابی گردید. جهت انجام این تحقیق، ا سانس این گیاه توسط تقطیر آبی با دستگاه کولنجر تهیه گردید. در روش انتشار از دیسک ۱۰۰ میکرولیتر از غلظت ۱ و نسبت ۱/۱۰۰ از باکتری روی محیط به طور یکنواخت پخش شد. سپس ۱۰ میکرولیتر از اسانس روی دیسک هایی که روی محیط کشت قرار د اده شده بودند، ریخته شد. همزمان جهت انجام روش رقت آگار، رقت های مختلف آماده شده از اسانس با محیط مولر هینتون آگار مخلوط شد سپس باکتری ها با رفت ۱ و ۱/۱۰۰ به صورت نقطه ای روی آن قرار داده شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که باکتریهایی از قبیل لیستریا مونوسایتوژن، ا سترپتوکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس در رقت های ۱ و ۱/۱۰۰ و سالمونلا تیفی موریوم در رقت ۱/۱۰۰ و سالمونلا تیفی موریوم در رقت ۱/۱۰۰ با ۱۰ میکرولیتر اسانس در روش انتشار از دیسک کاملاً مهار شدند. در حالیکه هیچ نوع اثر مهاری بر روی باکتری هایی از قبیل سالمونلاتیفی موریوم در رقت ۱ و سوش های اشرشیاکلی دیده نشد. از طرفی، در روش رقت آگار رقت های ۱/۶۷۵، ۳/۱۲۵، ۶/۲۵، ۱۲/۵، ۲۵ از اسانس مورد نظر اثر مهارکنندگی کامل روی لیستریا مونوسایتوژن، استرپتوکوکوس فکالیس، استافیلوکوکوس اورئوس در رقت های ۱ و ۱/۱۰۰ و سالمونلا تیفی موریوم در رقت ۱/۱۰۰ داشت ولی اسانس این گیاه در رقت های ذکر شده هیچ اثر مهارکنندگی بر روی سالمونلا تیفی موریوم در رقت ۱ و سوش های اشرشیاکلی نداشتند. به طور کلی نتایج حاصل از این بررسی نشان می د هند که عصاره گیاه مشکک دارای اثرات مهار کنندگی بسیار بیشتری بر روی باکتری های گرم مثبت در مقایسه با باکتری های گرم منفی می باشد.