مقاله بزهکاري دانش آموزان و امکان پيشگيري اجتماعي رشدمدار (از ديدگاه کارشناسان آموزش و پرورش) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۷ در فصلنامه دانش انتظامي از صفحه ۱۲۸ تا ۱۵۱ منتشر شده است.
نام: بزهکاري دانش آموزان و امکان پيشگيري اجتماعي رشدمدار (از ديدگاه کارشناسان آموزش و پرورش)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پيشگيري از جرم
مقاله اداره آموزش و پرورش
مقاله تعامل پليس با دانش آموزان
مقاله پيشگيري اجتماعي رشدمدار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رجبي پور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کودکان و نوجوانان درصد قابل ملاحظه اي از جامعه آماري ايران را تشکيل مي دهند و سن ارتکاب جرم در جرايم گوناگون در حال کاهش است؛ به گونه اي که سن مرتکبان برخي از جرايم متاسفانه به ۱۳ سال رسيده و کميت آن نيز روبه گسترش است. با بررسي هاي به عمل آمده مشخص شده است که برخي از دانش آموزان بزهکار در حال تحصيل هستند و برخي نيز از آنان از مدارس اخراج شده اند. در اين ميان به موازات نهادهاي گوناگون، پليس نيز نقش ويژه اي در پيشگيري از بزهکاري دانش آموزان، اعم از پيشگيري کيفري (انتظامي و قضايي) و غيرکيفري (وضعي و اجتماعي)، بر عهده دارد.
هدف از اين پژوهش، بررسي عوامل موثر بر بزهکاري نوجوانان، موضوع ها و مباحث آموزش پيشگيري از جرم، تاثير آموزش بر پيشگيري از جرم نوجوانان، نحوه اجراي آموزش، پيشگيري از بزهکاري، نحوه تعامل پليس با دانش آموزان از منظر کارشناسان آموزش و پرورش بوده است.
پيمايش حاضر نظرسنجي از ۲۶ نفر از کارشناسان آموزش و پرورش نواحي شرق و شمال شرق تهران و به صورت تمام شمار در سال ۱۳۸۵ انجام گرفته است. اين کارشناسان از افرادي بودند که علاوه بر مسووليت هاي اجرايي در آموزش و پرورش، سابقه آموزشي نيز داشته اند. داده هاي پژوهش حاضر از طريق پرسشنامه گردآوري شده و شامل چند بخش از جمله ويژگي هاي فردي، عوامل موثر بر بزهکاري نوجوانان، نگرش دانش آموزان به پليس، موضوع آموزش و پيشگيري پليس از جرم، جايگاه رويکرد يادگيري در آموزش، پيشگيري اجتماعي رشد مدار و آزمون هاي توصيفي براي تجزيه و تحليل داده هاست.