سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

داود حسن پناه – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
رضا شهریاری – عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
امیراصلان حسین زاده – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
بهرام دهدار – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل

چکیده:

این تحقیق برای انتخاب ترکیب مناسب بستر کاشت در گلخانه برای افزایش تعداد و وزن مینی تیوبرها در گیاهچه انجام شد . گیاهچه ها ی حاصل از مریستم رقم آگریا به روش قلمه های تک گره تکثیر شدند . در سال ۱۳۸۵ ، گیاهچه ها در گلخانه در ده بستر کشت مختلف داخلی و وارداتی ) ۱- پیت ماس کمپا + پوکه معدنی، ۲- پیت ماس بیولان + پوکه معدنی، ۳- پیت ماس رشد + پوکه معدنی، ۴- پیت ماس کیمیا + پوکه معدنی، ۵- کود آلی گوگردی + پوکه معدنی، ۶- پیت ماس کمپا + پامیس، ۷- پامیس ، ۸- پیت ماس ۹- پیت ماس کیمپا و ۱۰ – پیت ماس رشد (به نسبت حجمی (۱:۱) ، براساس طرح بلوک های کامل تصادفی در سه تکرار کشت گردید . در طی مراحل رشد عملیات آبیاری و وجین علف های هرز به طور منظم انجام شد . نتایج نشان داد که بین بسترهای مختلف کاشت از لحاظ ارتفاع بوته ، تعداد و وزن مینی تیوبر در بوته و متوسط وزن مینی تیوبر اختلاف معنی دار وجود دارد. بیشترین ارتفاع بوته ، تعداد و وزن مینی تیوبر در بوته و متوسط وزن مینی تیوبر در بستر کاشت پی تماس بیولان با پوکه معدنی به نسبت حجمی ۱:۱ تولید گردید.