سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: کنفرانس بین المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی
تعداد صفحات: ۱۳
نویسنده(ها):
منا افغان پور – کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی بین الملل، تهران، شرکت حفاری شمال
سیدمحمد آقاپورحصیری – کارشناس ارشد مدیریت بازرگانی- مالی، بابل، صندوق توسعه عصر شمال

چکیده:
در پژوهش حاضر، هدف اصلی بررسی میزان تأثیر بسته بندی و ابعاد آن بر قصد خرید مشتریان نرم افزارهای رایانه ای درفروشگاه های عرضه محصولات رایانه ای استان مازندران می باشد. تحقیق حاضر برحسب هدف کاربردی و از نظر نحوه گردآوریداده ها، توصیفی از نوع پیمایشی می باشد. از نظر روش تجزیه و تحلیل داده ها نیز، از نوع همبستگی و معادلات ساختاریمحسوب می گردد. به این منظور، براساس نمونه گیری به صورت تصادفی، نمونه ای معادل ۴۱۶ نفر انتخاب شده و با استفاده ازپرسشنامه ۲۱ سؤالی اقدام به جمع آوری اطلاعات گردید. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزارهای SPSS21 و LISREL 808 مورد آزمون و بررسی قرار گرفتند و نتایج حاصل، نشان میدهد که بستهبندی تأثیر معناداری بر قصد خرید شتریان نرم افزار رایانه ای در فروشگاه های عرضه محصولات رایانه ای استان مازندران داشته اند و ابعاد تأثیر آنان به ترتیب شدتاهمیت عبارتند از: اطلاعات محصول ، طراحی ، اندازه و تکنولوژی بسته بندی .