سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: نهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مرتضی عطری – دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی ، بابل
کامیار موقرنژاد – دانشگاه مازندران، دانشکده فنی و مهندسی، گروه مهندسی شیمی ، بابل

چکیده:

بسته نر م افزاری بر مبنای میانیابی از روی منحن ی های Depreister تهیه شد هاست . این بسته نر مافزاری م یتواند مقادیر نسب ت های مولی تعادلی هیدروکرب نهای سبک موجود در منحن یهای اولیهDepreisterرا با استفاده ازبانک اطلاعاتی که از روی منحنی تعیین شده ا ست ، محاسب ه کند. مقایسه مقادیر محاسب ه شده بصورت ترسیمی با مقادیر ارائه شده بوسیله برنامه ، همخوانی بسیار خوبی میان آنها را نشان م یدهد.