سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۸۵

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حسین خسروآبادی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
بهرنگ مصلی – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
علی توانا – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف
محمد اخوان – آزمایشگاه تحقیقاتی مغناطیس (MRL) ، دانشکده فیزیک، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

محاسبات فونونی مدهای رامان Ag ترکیبات ابررسانای دمای بالای YBa2Cu4O8 و YBa2Cu3O7 با استفاده از نگرش نظریه تابعی چگالی در تقریب شبه پتانسیل برای هر دو ترکیب محاسبه شده و با نتایج تجربی و Ag انجام شده است . ویژه مقادیر و ویژه بردارهای مدهای رامان VASP و با استفاده از نرمافزار محاسباتی محاسباتی مقایسه شده است . با انجام محاسبات ساختار نوار انرژی در مدهای مختلف برای هر دو ترکیب، بستگی نوارهای انرژی الکترونی به مکان یونها در هر مد فونونی محاسبه شده است . همچنین نقش برهمکنش الکترون – فونون در این ترکیبات و اهمیت نسبی هر یک از آنها بررسی شده است