سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

اکبر حریری – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران،
سهیل قریشی – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران،
کامبیز رحیمیان – مرکز تحقیقات اپتیک و لیزر، سازمان انرژی اتمی ایران،

چکیده:

بستگی ضریب بهره به دمای الکترون در یک لیزر نیتروژن با تحریک عرضی با استفاده از یک سیستم نوسانگر-تقویت کننده لیزر نیتروژن با گاف های متفاوت الکترود تقویت کننده در ولتاژهای مختلف kV 12-15/5 برای گذارC3Пu → B3Пgنیتروژن در طولموج nm 337/1 با استفاده از یک سیستم نوسانگر-تقویت کننده که در گسترهء kV 12-15/5 کار می کرده است به دست آمد و مشاهده شد که در این گسترهء ولتاژ، مقدار g0که از(در متن اصلی موجود می باشد) تا (در متن اصلی موجود می باشد) تغییر می کند تابعی از دمای الکترون است که در بازه ای بین ۸ تا ۱۰ الکترون ولت که متناظر با ۲۲۰-۲۸۰ ولت بر سانتیمتر بر تور است، قرار می گیرد؛ و با افزایش ولتاژ کاری لیزر به صورت خطی افزایش می یابد؛ و نیز مشاهده شد که صرفنظر از نوع لیزر نیتروژن و در یک ولتاژ ثابت عملکرد، چگالی انرژی اشباع Es بصورت ، خطی به چگالی انرژی خروجی از تقویت کننده Eout مرتبط است. واقعیتی که تاکنون برای لیزرهای گازی گزارش نشده است.