سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهدی عرفانیان – کارشناس ارشد پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری
عبدالرسول تلوری – دانشیار پژوهشی، مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آبخیزداری

چکیده:

پیش بینی و درک کمی فرآیندهای تولید رواناب و انتقال آن به نقطه خروجی حوزه آبخیز، یکی از اساس یترین مباحث درعلم هیدرولوژی محسوب می گردد. توسعه و بسط تئوریها در زمینه ارتباط واکنش هیدرولوژیک و ساختار ژئومورفولوژی وبعبارتی واکنش هیدرولوژی حوزه در مقابل بارندگی با توجه به تغییرات زمانی و مکانی حرکت آب در شبکه آبراهه هامورد توجه محققان بسیاری بوده است. براساس این تئوریها و معلوم بودن پارامترهای نسبتا ثابت ژئومورفولوژیکی حوزه، میتوان شکل هیدروگراف سیلاب و دبی اوج آن را برای یک رگبار معین برآورد نمود. در این پژوهش، با توسعه و بسط تئوریهای هیدروگراف واحد لحظه ای ژئومورفولوژیک و ژئومورفوکلیماتیک، روابط ریاضی تعیین شکل واکنش هیدرولوژی حوز ههای با رتبه ٣ تا ٥ به صورت تابعی از مشخصات بارندگی (شدت و مدت بارش موثر)، پارامتر دینامیکی سرعت جریان و نسبت های ژئومورفولویکی هورتون یعنی نسبت انشعاب، نسبت طول و نسبت مساحت بدست آمد. به منظوربررسی میزان کارآیی و قابلیت روابط مذکور، تابع واکنش هیدرولوژی یا ابعاد هیدروگراف واحد لحظه ای برای ٦ واقعه باران-رواناب در حوزه آبخیز سمنان با رتبه ٥ برآوردگردید. مقایسه آماری هیدروگرافهای محاسب های و مشاهد های بیانگر نسبت به (GcIUH) و ژئومورفوکلیماتیک (GIUH) این است که مدلهای هیدروگراف واحد لحظ های ژئومورفولوژیک در استخراج هیدروگراف واحد و برآورد شکل هیدروگراف رواناب حوزه آبخیز مورد مطالعه، از SCS روش متداول دقت و کارآیی بسیار خوبی برخوردارند