سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

مرجان دلخوش – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …
اعظم صادقی حسن آبادی – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …
سودابه مهدیزاده – دانشگاه علوم پزشکی بقیه ا …

چکیده:

بلایای طبیع ی و سوانح فاجعه آمیز، حوادث ناگهانی و مصیبت باری می باشند که باعث خرابیهـای بـزرگ، خـسارات ، ویرانی ها و نابودی زندگی انسانها و دارایی های آنها می شوند . آسیبهایی که در اثر وقوع بلایای طبیعی ایجاد می شـوند بـسیار وسیع بوده و با توجه به عوامل مختلفی مثل محل ژئوگر افیک حادثه، نوع آب و هوا و سطح آسیب پذیری افراد و جامعه متفاوت می باشند . این نوع بلایا بر ر وی حالات روحی و ذهنی، اجتماعی – اقتصادی ، سیاسی و وضعیت فرهنگی مردم آن ناحیه تـاثیر گذاشته و همچنین سبب مختل شدن عملکرد آن جامعه می گردند . متن : بطور کلی بلایا و حواد ث غیر مترقبه به دو نوع طبیعی و ساخته دسـت بـشر تقـسیم مـی گردنـد . بـا توجـه بـه میـزان خرابیهای به بار آمده این حوادث به دو نوع بلایای طبیعی / غیر طبیعی بزرگ یا کوچک تقسیم می شوند . هر کدام از انواع ایـن بلایا میزان خطر ، میزان آسیب پذیری ، و شدت و وخامت خاص خود را د ارا مـی باشـند . بلایـا و سـوانح فاجعـه آمیـز عمومـاً تاثیرات متفاوتی اعم از مختل کردن زندگی روزانه افراد ساکن منطقه، ایجاد تاثیرات منفی بروی ارائه خدمات اورژانسی و مـورد نیاز مردم، ایجاد اختلال در فرآیند برآورده شدن نیازهای اولیـه زنـدگی شـامل تـامین غـذا، آب، مـسکن و سـرپناه ، بهداشـت و … دارند . بحث و نتیجه گیری : با توجه به تاثیرات سو ئی که بلایای طبیعی بر زندگی انسانها برجا می گذارند لازم است هر فرد ب ه عنوان عضوی از اجتماع، و نیز هر عضو تیم بهداشتی ب ه عنوان یک فرد صاحب نظر، نکات و آموزشـهایی را پیرامـون مـسائل مختلـف مرتبط با این بلایا کسب نماید . در این مقاله پیرامون انواع بلایای طبیعی ( شامل زلزله، گردباد، سیل، آتش سوزی، رانش زمین ) ، خطرات آنهـا، آسـیب پـذیری جامعه و مردم نسبت به آنها، چرخه مدیریت و کنترل بلایا و بحرانها، برنامه ریزی مدیریت بلایـا، اهـداف اصـلی برنامـهریـزی، مراحل برنامه ریزی، توصیه های ایمنی و شیوه های کاربردی آماده سازی فرد و خانواده قبل، حین و بعد از وقوع هر نوع خاص از بلایای طبیعی و بهداشت محیط و آب و … مطالبی ارائه داده شده است .