سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: سومین کنگره بین المللی بهداشت، درمان و مدیریت بحران در حوادث غیرمترقبه

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

طاهره معصومی – بیمارستا ن فیروزآبادی تهران – بیمارستا ن سینا تهران
محمدرضا مریمی – بیمارستا ن فیروزآبادی تهران – بیمارستا ن سینا تهران

چکیده:

Disasterیابلایا وضعیتی است که درآن عملکرد جامعه بطورکامل وجدی مختل شده وبصورت گسترده باعث نابودی انـسانها ،اجسام ومحیط آنها میگردد ،بطوریکه مقابله با آن بوسیلهء منابع دردسترس از توانایی انسا ن خارج است . بلایا ناشی ازطبیعـت ویا ساختهء دست بشراست . بلایای طبیعی مانند سیل ،زلزله، طوفانها و … می باشد ، آنها براساس پتانسیل خود بدو صورت بزرگ وکوچک تقسیم میش وند . خسارات مالی ناشی ازبلایا به مقدارزیادی نسبت به چند دههء گذشته افزایش یا فتـه اسـت . چنانچـه
درنقطه ای ازجهان فا جعهء مصیبت باری رخ دهد،نه تنها میتواند اقتصاد یک کشور رامورد تهد ید قراردهد بلکه میتواند نتـایج جهانی داشته باشد وبرروی همهء ملتها ی دنیا اثر بگ ذارد . ولی واقعیت آن است که درصورت بـروز بـلا یـا کـشورها ی درحـا ل توسعه تا وان بیشتری میپردازند . بیشتراز %۹۵ همهء مرگ ومیرهـا در کـشورهای درحـا ل توسـعه علـت آن بـلا یـا ی طبیعـی است . خسارات دراثرآنها دراین کشورها ۲۰ برابربیشترازکشورها ی صنعتی است . ازآنجایی که زما ن وق وع همهء بلایا ی طبیعـینمیتواند قابل پیش بینی وپیشگیری باشد ،مقیا سها یی مورد نیازاست تا خطراتی را که بوسیلهء بلایا ی مختلف بوجود می آید شنا سایی کند تا براساس آن بتوان برنا مه ریزی خا ص برای آمادگی درمقابله با آن انجام داد ،تا بواسطهء آن به اصلاح زنـدگی اجتماعی و اقتصادی افرادی که تحت تا ثیرآن قرارگرفته اند پرداخته شود . اموری که توسط مدیریت بحران انجا م میشود شامل تجزیه وتحلیل های سازما ن یافته ،برنا مه ریزی،تخصیص منابع در دسـترس بـرای کـا هـش بلایـا وآمـا دگـی درمقـا بـل آن، پاسخگویی وکشف اثرات همهء خطرات می باشد . هدف مدیریت بحران ،کا هش رنج انسانها وازدست رفتن سـرما یـه هـای آنهـا توسط بلایا میباشد . وظیفهء اصلی آنها برنا مه ریزی برای قبل ازبروزبلایا ، درطول آن وبعد ازآن میباشد . ونیزمرتبا این برنا مه هـا بایددرهر جا معه مورد ارزیابی مجدد قرارگیرند ،زیرا ضعف دربرنا مه ریزی پی شرفته باعث میشودکه یک پدیده قابل برگشت بـه بلایا ی انسانی واقتصادی تبدیل شود مانند مجوز دادن برای تخریب منابع طبیعی که خطربلایا را افزایش میدهد . دراین مقا لـه به توصیف بلایای طبیعی وانواع آن ،پیا مدها ی آن بصورت جدول،راهکا رهایی چند برای کاهش وجلـو گیـری ازخطـر ات آنهـا بطورمبسوط آورده شده است .