سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین کنفرانس مهندسی فوتونیک ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

علیرضا بناج – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
سمیه امیری – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
بهرام ملت نواز – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی
علی محمدی – پژوهشکده لیزر و اپتیک – پژوهشگاه علوم و فنون هسته ای – سازمان انرژی اتمی

چکیده:

هدف از این مقاله بررسی ویژگی های اپتیکی بلورهای فتونیکی یک بعدی در حضور لایه ناراستا Defect با استفاده ازTransfer matrix method,TMM روش ماتریس انتقال میباشد . تاثیر پارامترهایی نظیر ضخامت اپتیکی لایه ناراستا ، طول بلور فتونیک و نسبت ضریب شکست لایه های تشکیل دهنده بلور بر روی ویژگی های مد تشدید از جمله طول موج مد تشدید از جمله طول موج مد تشدید ، تعداد مدهای تشدید و به ویژه فاکتور کیفیت (Quality factor,Q) مد تشدید بررسی شده است . با استفاده از پارامترهای بهینه برای ساخت این نوع سازه میتوان فاکتور Q را به مرتبه ۴۱۰رساند.