سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

ابوطالب امینی – کارشناس ارشد زمین شناسی مدیریت آبخیزداری اصفهان -۱ اصفهان – هزار جریب
مهدی امینی – دانشجوی دکترا- مکانیک سنگ – دانشگاه فنی دانشگاه تهران
محمد ازاد – کارشناس مطالعات و طراحی مدیریت آبخیزداری اصفهان

چکیده:

یکی از مشکلات مهم و اساسی در مناطق خشک و نیمه خشک وقوع سیلابهای طغیانی و مخرب و آسیب به مزارع ،روستاها ، شهرها و فرسایش و حمل رسوب و نهشته شدن آنها در مخازن سدها می با شد رودخانه خشک گلپایگان با مساحت حوضه آبخیز ۵۵۰ کیلومتر مربع و با دوره بازگشت ۵۰۰ ساله دارای سیلابی با دبی ۵۰۰ متر مکعب بر ثانیه می باشد که هر از چند گاهی خسارات غیر قابل جبرانی به شهر گلپایگان و روستاها و دشت گلپایگان وارد کرده و می تواند حجم رسوب متوسط سالیانه حدود ۸۵۰۰۰ متر مکعب را وارد دشت و کانالهای دشت و در نهایت وارد مخزن سد پانزده خرداد نماید . چنانچه بتوان این سیلاب را کنترل کرد، هم می توان از خسارات گفته شده جلوگیری نمودو هم در اثر هر آبگیری با یک بند با ارتفاع ۲۰ متر می توان حجمی معادل ۱۲۰۰۰۰۰ مترمکعب آب را در هر آبگیری کنترل و باعث تقویت بیش از ۲۰۰۰ چاه عمیق و ن یمه عمیق در دشت گلپایگان گرد د. نکته مهم دراین گونه بندها، وجود منابع قرضه خاکی مناسب و قابل دسترسی می باشد که دراین تحقیق با پی جویی و انجام آزمایشات مکانیک خاک بهترین و اقتصادی ترین قرضه را معرفی کرد