سال انتشار: ۱۳۹۱
محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست
تعداد صفحات: ۹
نویسنده(ها):
براتعلی خاکپور – دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه فردوس مشهد
محمدهادی جاوید – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد، واحد بی
امید غرب – کارشناس ارشد اقتصاد
سیدعلی حسین پور – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:
با توجه به مطالعات اندک در خصوص مسؤولیت برنامه‌های مدیریت پسماند در برخورد با پسماند جامد شهری، این مطالعه تلاش دارد تا تصویری از راه‌های مختلف برخورد با پسماند در کشورهای مختلف اروپا را ارائه دهد. ایجاد تصویری از چگونگی مدیریت پسماند در یازده برنامه مورد بررسی، به درک بهتری از چگونگی مدیریت پسماند خشک و دستیابی به رهیافت عملی یکپارچه مدیریت پسماند کمک می‌کند. اطلاعات مورد نیاز این مطالعه، از طریق انجام مصاحبه و تکمیل پرسشنامه‌ای در میان مدیران پسماند جامد شهری در ۹ کشور مورد مطالعه به دست آمده است. در این مطالعه، محرک‌های کلیدی – که مهمترین عوامل اساسی برای برنامه‌ریزی و بهبود سیستم بودند – توسط مدیران برنامه‌ها معرفی گردید. خصوصیات کلی برنامه‌های مدیریت پسماند، پسماندهای لحاظ شده برنامه‌های مختلف، شیوه‌های برخورد با پسماند جامد شهری و نحوه پرداخت هزینه برای مدیریت پسماند در میان برنامه‌های مورد بررسی از جمله مباحث مطرح شده در این مطالعه است.