سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۲۷

نویسنده(ها):

بیژن بیدآباد – عضو هیئت علمی پژوهشی و مدیر گروه ارزی پژوهشکده پولی بانکی
محمود الهیاری فرد – کارشناس اقتصادی اداره تحقیقات و برنامه ریزی بانک ملی ایران

چکیده:

در این مقاله ضمن بررسی مختصر ویژگیهای بانکداری الکترونیک به مقایسه هزینه های بانکداری سنتی ونیمه مکانیزه اینترانتی (دستگاه های خودپرداز) واینترنتی می پردازیم. بر اساس نتایج بدست امده متوسط بهای تمام شدهخدمات بانکی در بانک ملی ایران با توجه به حجم اسناد مربوط به هرخدمت در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه تقریبا دو برابر هزینه تمام شده در بانکداری اینترنتی می باشد. مقایسه دو سیستم بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با بانکداری اینترنتی بیانگر این حقیقت است که بهای تمام شده هر تراکنش در بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه با توجه به حالتهای فوق بیش از صد برابر هزینه تمام شدههر تراکنش در بانکداری اینترنتی می باشد. میزان صرفه جوئی در هزینه های پرسنلی حاصل از بکارگیری بانکداری اینترانتی و اینترنتی نسبت به وضع موجود (بانکداری سنتی و نیمه مکانیزه) بانک ملی به قیمت های سال ۱۳۸۳ به ترتیب برابر با ۲۲۹۱ و ۴۴۴۷ میلیارد ریال برآورد می شود.