سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: همایش ژئوماتیک ۸۳

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

منوچهر شیرازی – گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران
علیرضا آزموده – گروه نقشه برداری دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این مقاله هدف بهبود میدان ثقل رفرانس سومیگلیانا پیزتی بصورت محلی برای ایران است روند کار به این صورت م یباشد که اثر میدان سومیگلیانا-پیزتی از روی مشاهدات نرم شتاب ثقل حذف شده و با توجه به اینکه میدان رفرانس سومیگلیانا-پیزتی حاوی تمامی هارمونیکهای زونال و شتاب گریز از مرکز است باقی مانده هارمونیکهای کروی بعد از حذف هارمونیکهای زونال تشکیل مدل ریاضی رام یدهند.با توجه به اینکه از دیتاهای مورد استفاده در مدلسازیهای محلی تمامی فرکانسهای موجود در میدان ثقل رانم یتوان استخراج کرد ما روش متعامد سازی گرام اشمیت را برای تعیین ضرایب مستقل مورد استفاده قرار داد هایم. پس از تشکیل مدل ریاضی صحیح نوبت به حل مساله م یرسد