سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: یازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

بهرام میرشکاری – اعضای هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
عزیز جوانشیر –
محمود پوریوسف – عضوهیئت علمی دانشگاه آزاد مهاباد
سحر باصر – کارشناس ارشد

چکیده:

به منظور بهینه سازی کارایی مصرف نیتروژن در گندم با کاربرد توام کودهای زیستی و شیمیایی نیتروژنه آزمایشی در سال ۱۳۸۸ با سه فاکتور کود نیتروژنه شامل صفر، ۳۳، ۶۷ و ۱۰۰ کیلوگرم در هکتار، کود زیستی در دو سطح تلقیح بذر و بدون تلقیح و ارقام گندم شامل کاسکوژن و آگوستا اجرا شد. در بذور تلقیح شده وزن هزار دانه در دو رقم گندم کاهشی معادل ۸/۳ گرم را متحمل شد. در تیمارهای برخوردار از کود زیستی نیتراژین، در سطوح پایین کود اوره عملکرد دانه هر دو رقم گندم بهبود یافت. افزایش مصرف اوره از سطح ۶۷% به ۱۰۰% مقدار توصیه شده آن موجب کاهش عملکرد دانه معادل ۹۱ و ۷۰ کیلوگرم در هکتار به ترتیب در ارقام مورد مطالعه شد. در حالت عدم تلقیح بذر با کود زیستی مصرف ۱۰۰% اوره برای هر دو رقم افزایشی به ترتیب ۱۲۵ و ۹۹ کیلوگرم در هکتار در عملکرد دانه گندم نسبت به سطح قبلی آن را موجب شد. شرایط آزمایش در صورت تلقیح بذر گندم با کود زیستی می توان ضمن بهبود عملکرد، در مصرف کود اوره تا ۳۳ درصد مقدار توصیه شده آن صرفه جویی کرد و کارایی مصرف نیتروژن را بهبود بخشید