سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اکبر خداپرست حقی – دانشکده فنی و مهندسی
مهیار عربانی – دانشکده فنی و مهندسی
یلدا داودپور – دانشکده فنی و مهندسی

چکیده:

امروزه بازیافت ضایعات صنعت نساجی از دیدگاه اقتصادی و کاهش آلـودگی محـیط زیـست دارای اهمیت زیادی است و می تواند جایگزین روشهای دفع آنها گردد . یکی از کاربرد های این ضـایعات
که کاهش وزن مصالح سازه ای منجر به کاهش هزینه های اجرایی و مقاومت بیشتر ساختمان در مقابل زلزله می گردد , لذا در سالهای اخیرتوجه بسیاری از محققین را به خود جلب کرده است .
هدف از این تحقیق , مطالعه تاثیر الیاف پلی پروپیلن ضایعاتی به عنوان مـاده تقویـت کننـده , در دانسیته و مقاومت فشاری آجر می باشد . علاوه بر آن فرآیند خشک شدن آجر بـه روش جابجـایی
اجباری ) ) Forced Convection و معادلات حاکم بر این فر آیند نیز مورد بررسی قرار می گیرد . نتایج حاصل از این تحقیق حاکی از افزایش مقاوم ت فشاری بـه مقـدار ۷۵/۸۷ N/cm 2 و افـزایش ۰/۱۴ gr/cm 3دانسیته در آجر می باشد .