سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: پنجمین کنفرانس بین المللی مدیریت

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

محمد دهقانی سریزدی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

در این مقاله به منظور ارزیابی، تعیین و اولویت بندی پروژه های بهبود، از بین روش های ارزیابی عملکرد، ارزیابی عملکرد بر اساس مدل تعالی سازمانی EFQM انتخاب شد. لذا در راستای ایبن هدف فرایند تدوین اظهارنامه عملکرد سال ۸۴ شرکت برق منطقه ای یزد به همراه جمع آوری مستندات و بر اساس معیارهای تعیین شده وزارت نیرو، جهت ارزیابی انجام گردید. در ادامه روش شبه جایزه براساس بلوغ سازمانی و شواهد با توجه به موقعیت شرکت برق منطقه ای یزد و میزان ارزشمندی صحت اطلاعات، انتخاب شد. پس از آن با استفاده از ماتریس امتیازدهی، نمرات هر زیرمعیار داده شد و به همراه آن نقاط قوت و نواحی قابل بهبود، امتیاز کل سازمان و مقایسه بین امتیاز معیارها و همچنین زیرمعیارها صورت گرفت. از سوی دیگر در راستای تسهیل امر ارزیابی، با استفاده از منطق فازی، نمره دهی به زیرمعیارها داده شد و جهت اعتبارسنجی این روش، مقایسه ای با نمره دهی اولیه صورت گرفت. در ادامه به منظور جلوگیری از اتلاف منابع شرکت برق منطقه ای یزد، ناشی از اصلاح نواحی قابل بهبود با اهمیت پایین، اولویت بندی نواحی قابل بهبود انجام شد و در نهایت پروژه های بهبود و برنامه های عملیاتی تعریف و تعیین گردید. لازم به ذکر است که به منظور اخذ نظرات کارشناسان و افراد خبره شرکت و نیز توجه به وزن های تعریف شده مدل EFQM، شیوه وزن دهی زیرمعیارها بر اساس مدل EFQM و با استفاده از تکنیک AHP و همچین با کمک مدل OR صورت پذیرفت.