سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی مدیران کیفیت

تعداد صفحات: ۲۲

نویسنده(ها):

رضا توکلی مقدم – گروه مهندسی صنایع، دانشکده فنی، دانشگاه تهران
فرزانه وزیری –

چکیده:

در طول حیات صنعتی، ابزارها / راهکارهای مختلفی به منظور بهبود وضعیت تولید از نظر کمی و کیفی مورد نظر بوده است. کمیت تولیدات صنعتی در ابتدای روند گسترش صنعت، به عنوان پارامتر اساسی جهت ادامه حیات سازما نها بوده است در حالیکه با گذر از زمان، اهمیت کیفیت محصولات برای حفظ بازار فروش به عنوان پارامتر تعیی نکنند های در سرنوشت سازمان ها شناخته شده است. در این راستا، ابزارهای متعددی جهت بهبود این پارامتر اساسی توسط بشر استفاده شده است. در این برهه از زمان که دنیای رقابتی نیاز به برتری نها جهت باقی ماندن در شرایط رقابتی دارد، متدولوژی شش سیگما (۶δ) به عنوان روشی سیستماتیک جهت به کارگیری منسجم از ابزارهای مختلف کیفی مطرح گردید. در این متدولوژی سعی بر کاهش انحرافات فرایندها میباشد که اهداف اساسی در به کارگیری
آن را می توان در مواردی شامل کاهش تغییرات، کاهش عیوب، بهبود بازدهی، بالا بردن رضایت مشتری و بهبود در مسائل مالی خلاصه نمود. شش سیگما زمانی در صنعت به عنوان یک ابزار قوی و مؤثر کاربرد خواهد داشت که اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه کوتاه مدت یا بلند مدت قادر به بهبود فرایند نباشند. در صورت نیاز به شناخت علل اساسی و مزمن ایجاد انحراف ذاتی در فرایند، استفاده از این روش بسیار مفید است. در این مقاله، متدولوژی شش سیگما و تجزیه و تحلیل بدست آمده از هریک از ابزارها تشریح م یگردد. سپس پای هریزی شش سیگما به صورت کاربردی در یکی از صنایع
خودروسازی م دنظر قرار م یگیرد که منجر به بهبود شامل کاهش هزینه، ضایعات، دوبار هکاری ها و غیره می شود. تاکنون تصور مدیران از رو شهای بهبود کیفیت تنها افزایش هزینه جهت دستیابی به این هدف بود ه است. ولی مطرح شدن متدولوژی شش سیگما بر این باور مدیران خط بطلانی میکشد و نشان میدهد که افزایش سطح کیفیت منجر به کاهش هزینه و سرعت تولید میگردد. این پارادایم ذهنی برخلاف نظریات قبلی که افزایش سرعت و کاهش هزینه را عامل بهبود کیفیت می دانستند، در نظریه جدید هدف افزایش سطح کیفیت میباشد که اثراتی مانند افزایش سرعت و کاهش هزینه های تولید را به دنبال دارد. این تغییر الگوی ذهنی، موتور محرکی است که مدیران را به استفاده از این ابزار جهت بالا بردن سرعت و کاهش هزینه تولید سوق می دهد.