سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مجتبی کرمی – دانشجوی دکترا، دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مهدی سعیدی – دانشجوی دکترا، دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرتضی صاحب الزمانی – دکترا، عضو هیأت علمی، دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکب
محمد رحمتی – دکترا، عضو هیأت علمی، دانشکدة مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی امیرکب

چکیده:

تخمین بردار حرکت یکی از بحرانی ترین وظایف در سیستم های فشرده سازی ویدئو م یباشد و به همین دلیل روشهای متفاوتی برای افزایش سرعت آن ارائه شده اس ت. این مقاله به ارائة یک معماری مبتنی بر سخ تافزار برای پیاد هسازی الگوریتم های تخمین بردار حرکت می پردازد. به منظور ارائة یک معماری کارآمد، ابتدا الگوریتمWMBPM با توجه به هزینة پیاد ه سازی سخ ت افزاری بهبودداده شده است و سپس یک معماری کارآمد برای الگوریتم بهبود داده شده ارائه و ارزیابی شده اس ت. نتایج آزمایشات انجام شده نشان می دهد که الگوریتم بهبود داده شده کارآمدتر از روش اولیه عمل می کند