سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس مهندسی پزشکی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمد فروزانفر – دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی
حمید ابریشمی مقدم –

چکیده:

در این مقاله با استفاده از تبدیل موجک ایزوتروپیک اَتروس (IAWT) و تخمینگر بیز در این فضا، نویز اسپکل را با حفظ جزئیات تصویر به صورت بهینه حذف می نمائیم. بدین منظور ابتدا رابطه IAWT را با الگوریتم هرمی لاپلاسین و تبدیل موجک اَتروس (AWT) دقیقا محاسبه می کنیم. آنگاه به کمک خواص توزیع متقارن پایدار آلفا نشان می دهیم که برای یک تصویر لگاریتمی، ضرایب IAWT با تقریب بهتری نسبت به ضرایب AWT از این توزیع پیروی می کنند. بنابراین با استفاده از یک تخمینگر بیز و با فرض توزیع متقارن پایدار آلفا برای ضرایب سیگنال و توزیع گوسی برای ضرایب نویز، سیگنال را از ضرایب نویزی تخمین خواهیم زد. در نهایت با مقایسه روش پیشنهادی با جدیدترین روش های حذف نویز و انجام تحلیل آماری نتایج، نشان خواهیم داد که این روش نه تنها معیارهای نسبت سیگنال به نویز، حفظ لبه و متوسط مربع خطا را بهبود می دهد، بلکه حجم محاسبات این روش دست کم یک سوم روش های مشابه گذشته می باشد.