سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: نهمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

مهرنوش عابدی – کارشناس تحقیقات، شرکت واگن پارس
نظام بااخلاق – رئیس اداره طراحی، شرکت واگن پارس

چکیده:

هر قطار امکان دارد که در شرایط و سرعتهای مختلـف، بـا هـر آنچـه کـه در مـسیر آن قـرار گرفتـه، از قبیـل حیوانـات ، خودروهای جاده ای، تجهیزات تعمیر و نگهداری روی خ ط و یا به قطار در حال حرکت در مـسیر مقابـل ، برخـورد نمایـد . همچنین خروج از خط نیز می تواند منجر به واژگون شدن قطار و متعاقب آن اعمال شدن نیروهـای بـسیار شـدیدی بـه دیواره جانبی و سقف واگن شود . هر یک از این موارد می تواند منجر به تلفات جانی شـدیدی بـرای سرنـشینان شـود . از همین رو، جهت حفظ جان مسافرین و خدمه، سازمانهای دولتـی و خـصوصی در راه آهـن کـشورهای مختلـف، از قبیـلVolpe و APTA ،FRA ، کمیته های تخصصی را ایجاد نموده تا تحقیقاتی را در این خصوص انجام دهند و طرحهـایپیشنهادی را جهت اطمینان از مطابقت داشتن آنها با قوانین و است انداردهایی وضع شده مورد آزمایش و تـست قـرار داده اند . در این مقاله به بررسی طرحهای اجرا شده توسط این سازمانها، المانهای سازنده سازه فداشونده ، استانداردهای تدو ین شده و به کار برده شده و در پایان بررسی میزان تاثیر این طرحها در حفظ مسافرین و انتخاب طرح ی برا ی وا گن مسافر ی پارسی می پردازیم .