سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هفتمین همایش حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر روحی – کارشنا سارشد برنامه ریزی حمل و نقل کمیته ف نآوری اطلاعات وزارت راه و ت
محمدرضا قربانی – رئیس گروه مطالعات و برنامه ریزی حمل و نقل راه آهن جمهوری اسلامی ایرا
محمد مهری – مدیر کل سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران
حسین ملک محمد – معاون اداره کل سیر و حرکت راه آهن جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

در این مقاله، مساله توزیع واگن های باری خالی را در شبکه را هآهن مورد بحث قرار می دهیم. ابتدا فرآیند فعلی توزیع واگ نهای باری مورد بحث و تحلیل قرار م یگیرد و نقاط ضعف این فرآیند شناسائی م یگردد. سپس بر اهمیت یک فرآیند توزیع مناسب به منظور تأمین تقاضای مشتری و کاهش هزین ههای سرمای هگذاری تأکید می شود. در ادامه نشان می دهیم که چگونه این فرآیند را با یک مدل بهینه سازی که شامل محدودیت ظرفیت قطارها و زمان سیر و حرکت قطارها می باشد، م یتوان بهبود داد. به کمک این مدل که دارای ویژگ یهای مدل جریان چند محصولی در شبکه ۱ م یباشد میتوان فرآیند برنام هریزی حمل و نقل باری را هآهن را بهبود بخشید.