مقاله بهبود بهره وري بارش در توليد گندم ديم با اعمال گزاره هاي بهبود در سطح مزارع زارعين در منطقه سردسير بالادست حوضه کرخه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله آبياري و زهكشي ايران از صفحه ۲۹۷ تا ۳۰۷ منتشر شده است.
نام: بهبود بهره وري بارش در توليد گندم ديم با اعمال گزاره هاي بهبود در سطح مزارع زارعين در منطقه سردسير بالادست حوضه کرخه
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بهره وري آب
مقاله ديم
مقاله تك آبياري
مقاله مديريت زراعي
مقاله عملكرد
مقاله حوضه رودخانه كرخه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: توكلي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: لياقت عبدالمجيد
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده امين
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي شهرام
جناب آقای / سرکار خانم: عويس ذيب
جناب آقای / سرکار خانم: پارسي نژاد مسعود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پراکنش نامناسب و مقدار ناکافي و نامطمئن بارش در زراعت ديم به همراه ضعف ساختاري و مديريتي سبب شده است که عملکرد محصولات ديم دچار نوسانات شديدي باشند. با اجراي آزمايشات مزرعه اي براي گندم ديم در سايت منتخب هنام (شهرستان سلسله استان لرستان) و در مزارع زارعين، به بررسي اثرات توامان آبياري محدود و مديريت زراعي پرداخته شد. دو سطح مديريت زراعي (سنتي و برتر) با چهار سطح آبياري محدود (ديم، تک آبياري در زمان کاشت به ميزان ۷۵ ميليمتر، تک آبياري بهاره به ميزان ۵۰ ميليمتر و آبياري در دو نوبت پاييزه و بهاره به ميزان ۱۲۵ ميليمتر) با هدف تامين رطوبت کافي براي مراحل حساس رشد مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفت. نتايج نشان داد که بهترين برنامه مديريتي از ترکيب مديريت برتر زراعي با گزاره هاي آبياري محدود حاصل مي شود که داراي شاخص بهره وري کل آب مصرفي بيشتري است. در شرايط ديم و بدون اعمال آبياري محدود، مديريت برتر زراعي بر مديريت سنتي ارجحيت دارد چرا که بهره وري بارش از ۳۵/۰ کيلوگرم بر متر مکعب تحت شرايط مديريت سنتي با اعمال مديريت برتر زراعي به مقدار ۰۰٫۴۵ کيلوگرم بر متر مکعب افزايش يافت که افزايشي به ميزان  28.6درصد را نشان مي دهد. نتايج اين تحقيق نشان داد که اعمال تک آبياري در پاييز يا بهار (ظهور سنبله تا گلدهي) بهره وري کل آب مصرفي (مجموع بارش و آبياري) را به محدوده ۰٫۶۳ – ۰٫۵۷ کيلوگرم بر متر مکعب ارتقا بخشيد و بهره وري آب آبياري نيز برابر ۳٫۲۶ – ۲٫۱۵ کيلوگرم بر متر مکعب گرديد. تامين بخشي از نياز آبي محصول در مراحل حساس زمان کاشت و مرحله ظهور سنبله تا گلدهي، توسعه عمقي ريشه و افزايش پوشش سبز و در نتيجه کاهش تلفات تبخير سبب اثربخشي آبياري محدود شده است. کم بودن عملکرد محصول در واحد سطح (و متعاقب آن بهره وري بارش) در مزارع زارعين به دليل ضعف مديريت زراعي کاربردي است.