مقاله بهبود بهره وري و عملکرد توليد در استخرهاي خاکي آب لب شور پرورش قزل آلا از طريق ايجاد محيط محصور (net pen) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در شيلات از صفحه ۵۵ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: بهبود بهره وري و عملکرد توليد در استخرهاي خاکي آب لب شور پرورش قزل آلا از طريق ايجاد محيط محصور (net pen)
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آب لب شور
مقاله استخرخاکي
مقاله بهره وري
مقاله قزل آلا
مقاله محيط محصور (net pen)

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده مرتضي
جناب آقای / سرکار خانم: بيطرف احمد
جناب آقای / سرکار خانم: سرسنگي علي آباد حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: محمدي محمد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
با توجه به روند افزايش توليد در استخرهاي خاکي از جمله در شرايط آب لب شور، اين تحقيق در ايستگاه تحقيقاتي شيلاتي بافق و با هدف امکان بهره وري بيشتر و افزايش توليد در استخرهاي خاکي آب لب شور پرورش قزل آلا انجام گرفت. براي انجام اين تحقيق چهار استخر خاکي ۰٫۵ هکتاري با ابعاد مشابه در دو تيمار با دو تکرار در نظر گرفته شد که در دو استخر، حدود ۲۰ درصد فضاي انتهايي با استفاده از ديواره توري تفکيک گرديد، به طوري که ماهي ها در دو محيط پرورشي شامل فضاي محصور شده (pen) و فضاي آزاد استخر پرورش يافتند. ميزان تراکم ماهي در هر دو روش به ازاي کل فضاي استخر معادل ۱٫۳۵ عدد در مترمربع بود. در اين تحقيق عملکرد رشد ماهي ها در تيمارهاي مورد مطالعه با استفاده از فاکتورهايي نظير درصد افزايش وزن، متوسط رشد روزانه، ضريب تبديل غذايي، نرخ رشد ويژه، نسبت بازدهي پروتئين و شاخص وضعيت مورد بررسي قرار گرفت. به دليل ارتباط محيط محصور با کل فضاي استخر و همچنين برقراري جريان آب از قسمت ورودي به خروجي، هيچگونه اختلالي در عوامل فيزيکي و شيميايي اندازه گيري شده آب در محدوده محصور مشاهده نشد. بر اساس تجزيه و تحليل نتايج حاصل از بررسي فاکتورهاي رشد، درصد افزايش وزن، بيوماس نهايي، شاخص وضعيت، نرخ رشد ويژه و بازدهي غذايي در تيمار محيط محصور بيشتر و اختلاف معني داري با تيمار محيط آزاد داشت. ضريب تبديل غذايي نيز در تيمار محيط محصور کاهش معني داري نسبت به تيمار محيط آزاد داشت. بررسي برخي شاخص هاي اقتصادي نشان داد که به دليل رشد بهتر و يکنواخت تر ماهي ها در تيمار محيط محصور، هزينه هاي توليد کاهش يافته و مقدار فروش کل و سود خالص افزايش مي يابد. بنابراين بر اساس يافته هاي اين مطالعه، به نظر مي رسد از طريق ايجاد محيط محصور در استخرهاي خاکي نيم هکتاري و بزرگ تر پرورش نيمه متراکم قزل آلا، مي توان ميزان بهره وري و توليد را در اين گونه محيط هاي پرورشي افزايش داد.