سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس انجمن رمز ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

یاسر اسماعیلی صالحانی – دانشکده مهندسی برق – دانشگاه صنعتی شریف
ترانه اقلیدس – پژوهشکده الکترونیک – دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

پس از معرفی و انتخاب سیستم های رمز قالبی توسط NIST در سال ۱۹۹۸، تحلیل گران رمز به دنبال تحلیل های جدیدی بوده اند، زیرا اکثر این سیستم ها در برابر حملات موجود، از امنیت محاسباتی قابل ملاحظه ای برخوردار بودهاست. حملات جبری در قالب الگوریتم XSL , XL از جمله این تحلیل ها هستند. در این مقاله ضمن بررسی مقاومت الگوریتم رمز Serpent در برابر حمله جبری، پیچیدگی حمله XSL علیه رمز قالبی Serpent با پارامتر بحرانی p=5 برای w=2.376 برابر با ۲ به توان ۲۰۳ بدست امده است که در مقایسه با نتایج موجود ازحمله جبریبه این سیستم رمز، با فاکتور ۲ به توان ۷- بهبود یافته است. مقایسه بین نتایج به دست امده از پیچیدگی تحلیل جبری و پیچیدگی تحلیل های تفاضلی وخطی نشان می دهد که عملکرد تحلیل های تفاضلی و خطی برای دورهای کم به مراتب بهتر از تحلیل جبری است در حالی که تحلیل جبری برای دورهای بالاتر بهتر عمل می کند. همچنین یک روش ماتریسی عام برای اجرای حمله جبری و معیارهایی جهت اجرای بهتر حمله معرفی کرده ایم. این روش را برای اجرای حمله XSL به یک الگوریتم شبه Serpent به کار بردیم و با مقایسه نتایج آن با نتایج موجود در پیچیدگی محاسباتی کاهشی با فاکتور ۲۰ به توان -w مشاهده می کنیم.