سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی نگهداری و تعمیرات

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مسعود بیگی حبیب آبادی – رئیس کنترل کیفیت تجهیزات علائم،کنترل و مخابرات متروی تهران
آرش سعیدی مقدم – رئیس کنترل کیفیت تجهیزات علائم،کنترل و مخابرات متروی تهران

چکیده:

خطاهای انسانی می توانند از جنبه های مختلفی کارایی و ایمنی نت را تحت تأثیر قرار دهند . به عنوان مثال ضعف در نگهداری می تواند منجربه افزایش میزان از کار افتادگی ها شود که به نوبه خود باعث افزایش مخاطرات مرتبط با خطاهای دستگاه و حوادث انسانی می شود . تاثیر عوامل انسانی (Human Factors) مرتبط با فعالیتهای ن ت روی ایمنی بوسیله اعضاء گروهعوامل انسانی قابلیت اعتماد (Human Factors in Reliability Group) شناخته شده . اما , تنها رهنمودهای اندکی بر ایمدیران و مهندسین جهت شناخت موارد گوناگونی که می توانند باعث کاهش ایمنی و قابلیت اطمینان نت د ر سازمانشان شود و. به آنها در ان جام فعالیتهای عملی برای کاهش این مشکلات یاری رساند ، در دسترس می باشد HFRG یک زیرگروه ازمتخصصین که در این حیطه دارای تجربه هستند را ایجاد کرده و یک راهنمای مدیران برای کاهش خطاهای انسانی در فعالیتهای نت را تهیه نموده است . این راهنما ۱۸ عامل مهم را که می بایست در نظر گرفت معرفی کرده و روش ی برای مشخص کردن محیطهای کلیدی و توجه در میان این عوامل ارائه می دهد . همچنین چند پیشنهاد عملی برای مدیران تهیه نموده که بکار بستن آنها باعث بهبود عوامل انسانی در فعالیتهای نت میشود . این روش نیز اخیرًا بوسیله مجری ایمنی و سلامت Health and ) ( Safety Executive در صنعت هواپیمایی اجرا شده است . این مقاله به شرح این فعالیت پرداخت ه و روشهای دیگری را کهمی توانند باعث کاهش خطاهای نت در صنعت هواپیمایی و در نتیجه افزایش ایمنی گردد را معرفی می نماید . تما می آنها به همراه راه حلهایشان به صورتی مدون گشت ه اند که قابل استفاده برای متخصصان نا آشنا با علم عوامل انسانی باشند . از طرفی تمرکز بیشتر مطالب ، روی نت بوده ولی بعضی ابزارهای چند منظوره قابل استفاده در حیطه های نگهداری و عملیاتی مختصرًا در این مقاله آمده اند .