سال انتشار: ۱۳۹۳
محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران
تعداد صفحات: ۸
نویسنده(ها):
مهناز حاتمی – دانشکده برق دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد کتول
محمود قنبری – گروه مهندسی برق دانشکده ی فنی مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی علی آباد

چکیده:
این مقاله مشکل تنظیم سرعت سیستم سروو موتور سنکرون مغناطیس دائم (PMSM) مبتنی بر ترکیب روش کنترل مد لغزشی ترمینال (TSMC) و الگوریتم زنتیک را مورد بررسی قرار می دهد. با کمک مدلغزشی ترمینال غیر سنگولار (NTSM)، یک کنترلر مد لغزشی ترمینال برای حلقه ی سرعت طراحی می شود. این کنترلر می تواند به نقطه ی سکون در زمان محدود همگرا شود، بنابراین کنترلر می تواند سرعت موتور ر ا با دقت ردیابی بهتر و همگرایی سریعتر به مقدار مرجع در زمان محدود، برساند. در ضمن جهت بهبود عملکرد سیستم به تنظیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده از الگوریتم ژنتیک می پردازیم که موجب میل کردن خطا به صفر می شود همچنین باعث می شود که خروجی کنترل کننده مدلغزشی ترمینال ترکیب شده دارای زمان خیز و نشست کمتری باشد و خطای ماندگار نیز نداشته باشد. بنابراین سریعتر از کنترل کننده مدلغزشی سنتی و همچنین کنترلر مدلغزشی غیر سینگولار عمل می کند. با کمک مدلغزشی ترمینال غیر سینگولار (non singular)، یک کنترلر مدلغزشی ترمینال برای حلقه ی سرعت طراحی می شود. این کنترلر می تواند به نقطه ی سکون در زمان محدود همگرا شود. بنابراین کنترلر می تواند سرعت موتور را بادقت ردیابی بهتر و همگرایی سریعتر به مقدار مرجع در زمان محدود، برساند. در ضمن جهت بهبود عملکرد سیستم به تنظیم پارامترهای کنترل کننده با استفاده از الگوریتم ژنتیک می پردازیم که موجب میل کردن خطا به صفر می شود. همچنین باعث می شود که خروجی کنترل کننده مدلغزشی ترمینال ترکیب شده دارای زمان خیز و نشست کمتری باشد و خطای ماندگار نیز نداشته باشد. بنابراین سریعتر از کنترل کننده مدلغزشی سنتی و همچنین کنترلر مد لغزشی غیرسینگولار عمل می کند.