سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دوازدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سجاد مرادی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دان
بهادر بخشی – دانشجوی دکتری، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صن
سیاوش خرسندی – استادیار، دانشکدة مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ا

چکیده:

در مسألة طراحی توپولوژی شبک ه ، هدف یافتن کم هزینه ترین پیکربندی شبکه است. در این مقاله به طراحی شبک ه های دسترسی پرداخته می شود که در آ ن هدف یافتن تعداد و موقعیت بهینه سوئیچ ها است به نحوی که هزینه کل شبکه دسترسی کمینه شود . این هزینه شامل هزینه سوئیچ ها و خطوط اتصال ترمینا ل ها به سوئیچ ها است . برخلاف بسیاری از روش ها که در آ ن موقعیت بالقوه
سوئیچ ها مشخص است، در اینجا از نقاط کاندید برای محل سوئیچ ها استفاده نمی شود و کل فضای پیوستة بین ترمینا ل ها جستجو می شود. در این مقاله حل این مسأله بهبود داده شده اس ت . برای حل از نوعی شبکه های عصبی خود سازماندة رشد یابنده به نامGrowing Neural Gas استفاده م یشود که در آن هر بار با اعمال محل ترمینا لها به عنوان ورودی شبکه عصبی، ساختار شبکهتغییر یافته و در نهایت با استفاده از مکانیز م های خود سازمان دهی جواب مسأله بدست م ی آید. همچنین بهبود ی در الگوریتم COMمبتنی بر اعمال محدودیت در ادغام خوش ه ها بر اساس هزینه شبکه نیز ارایه شده است. نتایج حاصل از شبی هسازی این روش ها و مقایسه آن با روش های قبلی برای شبکه های متفاوت با پارامت رهای هزینه مختلف، نشان دهندة بهبود کارایی هر دو روش است.