سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

احمد کیوانی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
حسین سینا – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
محسن صارمی – استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران
مسعود امامی – استادیار گروه متالورژی و مواد دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

در این تحقیق نمونه هایی از آلیاژ آلومینیوم با درصدهای مختلف منیزیم ۰/۵ ، ۱ ، ۱/۵ ، ۲ و ۳ ریخته گری گردید و خواص الکتروشیمیایی آن ها بررسی شد . نتایج به دست آمده نشان داد که با افزودن ۲ درصد منیـزیم بـه آنـد پایـه ساختار ریز دانه شده و توزیع اندازه دانه نسبت به ساختار قبلی بهتر گردیده و ساختار همگن تری به دست می آیـد . منیزیم با کاهش انرژی سطحی و پتانسیل آلومینیـوم باعـث مـی گـ ردد کـه ضـخامت و چـسبندگی لایـۀ اکـسیدی γ-Al2O3 در سطح کمتر شده و در نتیجه راندمان محصول افزایش یابد . در این پـژوهش همچنـین نمونـه هـایی بـا درصدهای مختلف منگنز ۰/۰۰۵ ، ۰/۰۱ ، ۰/۰۱۵ ، ۰/۰۲ و ۰/۵ ریخته گـری شـده و خـواص الکتروشـیمیایی آن هـا مورد بررسی قرار گرفتند . نتایج به دست آمده در این تحقیق نشان داد که با افزودن ۰/۰۰۵ تا ۰/۵ درصد منگنـز بـه آند ساختار ریز دانه گردیده و ساختار همگن تری به دست می آید که باعث افزایش ظرفیت جریان و راندمان آنـد شده و از طرف دیگر نیز موجب کاهش سرعت خوردگی و سرعت مصرف آند می شود . در این مقاله از بین انواع آندهای آلومینیومی، به طور خاص و به دلیل اهمیت آلیاژ Al-Zn-In ، نتایج مربوط به این آلیـاژ ارائـه شـده اسـت . درصد بهینۀ عناصر روی و ایندیوم براساس تحقیقات انجام شدۀ قبلی، به ترتیب ۵ و ۰/۰۲ درصد وزنی می باشد .