سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

شیرین افرادیان – گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی، دانشگاه تهران
مهدی غفاری – مرکز تحقیقات و کاربرد پرتوفرآیند یزد، سازمان انرژی اتمی ایران
ایرج رضائیان – گروه مهندسی شیمی، دانشکدة فنی، دانشگاه تهران
فرهود ضیائی – مرکز تحقیقات کشاورزی و پزشکی هست های کرج، سازمان انرژی اتمی ایران.

چکیده:

در این کار فوم اتیلن وینیل استات شبک های شده با بهره گیری از پرتوهای پرانرژی الکترون تهیه و اثر برخی از افزود نیها بر روی خواص مکانیکی آنها بررسی شد. بدین منظور، آمیزه هایی ازEVA شامل ۸ – ۲ درصد آزودی کربن آمید تهیه و پس ازتبدیل آنها به صفحاتی صاف ، در محدوده دز ۴۰ تا ۸۰ کیلوگری پرتودهی گردید. در ادامه با بهره گیری از سیستم قالبگیری فشاری نمونه های شبکه ای ش ده به فوم تبدیل شد. سپس آزمونهای مکانیکی، فیزیکی و شیمیایی بر روی فومهای حاصل انجام گردید. در مرحله بعد با استفاده از افزودنیهای مناسب نظیر فعال کننده و حساس کننده ، شرایط فرایند و کیفیت محصول بهبود یافت . بدین منظور اکسید روی به عنوان فعال کننده و تری متیلول پروپا ن – تری متیل اکریلات به عنوان حسا سکننده مورد استفاده قرار گرفت . در نهایت با بررسی خواص فیزیکی ، مکانیکی و شیمیایی فومهای تولیدی، فرمولاسیون بهینه پیشنهاد گردید.