سال انتشار: ۱۳۸۲

محل انتشار: هشتمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید هاشم نژاد – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران
بابک کفاشی – گروه مهندسی شیمی دانشکده فنی دانشگاه تهران

چکیده:

جهت بهبود خواص فیزیکی ومکانیکی فوم های پی .وی. سی از پراکسیدآلی ومنومر تری متیلول پروپان تریمتاکریلاتTMPTMAبرای شبکه ای کردن استفاده گردیده است.شبکه ای کردن فوم سبب افزایش استحکام کششی،سختی و پایداری حرارتی گردید. برای مقایسه بین فوم های استاندارد با فوم های شبکه ای شده از آ زمونهای پایداری حرارتی ،استحکام کششی،سختی،تعیین مقدار ژل تشکیل شده،دانسیته شبکه و بررسی مورفولوژی استفادهشدهاست.تعیین زمان پخت بهینه با استفاده از دستگاه اسپکتروسکوپی FTIRصورت پذیرفت. با افزایش میزان پراکسید ومنومرTMPTMAدرصد ژل تشکیل شده ودانسیته شبکه افزایش یافتوخواص مکانیکی وپایداری ابعادی در دمای بالا بهبودیافت.