سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس لوله و صنایع وابسته

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

اسماعیل رحیمی – شرکت صنعتی آما
سیدرضا امیرآبادی – شرکت صنعتی آما
عباس علیدمددی – شرکت صنعتی آما

چکیده:

در جوشکاری اتصال لوله های با استحکام و ضخامت بالا ، خواص مکانیکی جوش شـامل اسـتحکام کششی ، استحکام تسلیم ، در صد ازدیاد طول نسبی و چقرمگی ) ) toughness از اهمیت بـالائی برخوردار است . یکی از عوامل موثر بر این خواص ، عناصـر آلیـا ژی نظیـر C و Mn ، Mo ، Ni ، Crو … می باشد .
نتایج تحقیقات در سالهای اخیر سبب گردید که مقدار و نوع عناصر آلیاژی در طی ایـن سـالها بـهمرور جهت نیل به خواص مکانیکی مطلوب تغییر یابد . این روند تغییرات در استاندارد AWS A5.5 هم با ایجاد الکترودهای جدید E7010-P1 و E8010-P1 در سـال ۱۹۹۶ کـاملا مـشخص اسـت در صورتیکه در استاندارد سال ۱۹۸۱ موجود نبودند .
باتوجه به اینکه فلز جوش الکترودهای سـلولزی بـر خـلاف نـوع قلیـایی دارای هیـدروژن بیـشتری هستند واین در خواص مکانیکی از جمله چقرمگی اثرمنفی دارد لذا سعی شده است این مشکل در
طراحی با انتخاب صحیح نوع و مقدار عنصر آلیاژی جبران شود . نتایج تحقیقـات نـشان داده اسـت که حضور عناصر نیکل ، منگنز و تا حدودی مولیبدن در افزایش چقرمگـی مفیـد مـی باشـد . البتـه
تحقیقات دیگری به موازات آن از نظر اثر مقدار حرارت پیش گرم و حرارت بـین لایـه ای در ایجـاد ترکهای HACC و HIC هم صورت گرفته است . انتخاب دمای پیش گـرم و بـین لایـه ای بـه نـوع و مقدار عناصر آلیاژی ( که در فاکتور کربن معـادل مـی آیـد ) و نیـز ضـخامت قطعـه بـستگی دارد . بنا بر این در جوشکاری لوله ها با گرید بالا که دارای کربن معادل زیادتر و همینطور ضخامت بالایی هستند رعایت پیش گرمایش و حفظ دمای بین پاسی ضرورت کامل دارد . ایجاد ترک ناشی از عدم رعایت دمای پیش گرم و بین لایه ای حتی ممکن است پس از جوشـکاری بوجود نیاید ولی در آزمایش خمش ) PQR) و یا در مواردیکه لوله تحت تنش های دینـامیکی مثـل زلزله وغیره قرار می گیرد این مشکل نمایان می گردد . بنابراین انتخاب صحیح الکترود E8010 ازنظر نوع آلیاژ و نیز تعیین دمای مناسـب پـیش گـرم و بین پاسی جهت دستیابی به خواص مکانیکی مطلوب ، موثر خواهد بود که این مقاله به موارد فـوق می پردازد .