سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

غلامحسین اکبری – استادیار مرکز بین المللی علوم وتکنولوژی پیشرفته و علوم محیطی
علی پارسایی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان
محمد حسین همتی – کارشناس ارشد گروه مهندسی مواد دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

آلیاژ مس – کروم به دلیل قابلیت پیر سخت شدن که باعث افزایش اسـتحکام وقابلیـت هـدایت الکتریکـی مناسبی می شود، کاربرد فراوانی در صنعت بـه ویـژه در سـاخت الکترودهـای جوشـکاری مقـاومتی دارد . مشکل عمده تولید این قطعات، حل شدن اولیه کروم در زمینه مس می باشد . در این تحقیـق بـا اسـتفاده از کوره القایی با اتمسفر کنترل شده ، مذاب آلیـاژ مـس – کـروم تهیـه ودر قالـب مسـی کـه در محـیط هـای مختلف نیتروژن مایع و هوا قرار داشت ،ریخته گری شد . که منجر به سرعت انجمادهای متفاوت گردیـد . از نمونه های بدست آمده بوسیله دسـتگاه XRD الگـوی تفـرق ته یـ ه وپـارامتر شـبکه محاسـبه شـد . روی تعدادی از نمونه ها بوسیله دستگاه نورد،کار سرد انجام شد و به همراه نمونه های ریخته گری شـده تحـت عملیات حراتی پیر سختی قرار گرفتند، تا تأثیر کارسرد بر رفتار آلیاژ نیز بررسی شود . سختی نمونه هـا قبـل و بعد از پیر سختی اندازه گیری شد . ریزساختار تمامی نمونه ها با میکروسکوپ نوری مورد بررسـی قـرار گرفت . نتایج نشان می دهد که افزایش سرعت انجماد باعث افزایش انحلال کـروم و تغییـر پـارامتر شـبکه مس می گردد . در عملیات پیر سختی نیز نمونه های با میزان کروم محلول بیشتر، سـختی بـالاتری را نشـان
دادند . کار سرد باعث پایین آمدن دما ی پ یرسازی و کاهش زمان آن شد . بررسی میکروسکوپی همخـوانی مناسبی بین ریز ساختار و دیگر نتایج را نشان می دهد .