سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

احسان پازوکی – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
عبادزاده – دانشگاه صنعتی امیرکبیر دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

چکیده:

مقال هی فوق یک الگوریتم فاز ی بر ای بهبود خودکار تصاویر از طر یق افز ایش تباین ارائه می نمای د. دسته ای از اندی سهای پارامتریک میزان فازی ۱ بودن معرفی م یگردد، که از آنها به عنوان شر ایط به ین ه ی رو ی هی بهبود دهنده ی تباین استفاده م یشود. همچنین، نشان می دهیم، که دسته ی پارامتر یک اندی سهای ارائه شده، یک حالت توسعه یافته ی تک پارامتر یک از اندیس خط ی فاز ی بودن ۲ یک مجموعه را ارائه م ی نمای د. اصلاح مقادیر تابع عضو یت مربوط به پیکس لها ی تصو یر در به ینه انجام S صفحه ی فاز ی از طر یق پیدا کردن ی ک تابع م یشود، که بر ای یافتن آن از الگوریتم ژنتیک استفاده می شود ، یافت شده، اندیس پارامتر یک م یزان فازی بودن را ،S این تابع بیشینه م ینماید. همچنین از گشتاور فاز ی مرتبه ی اول تصو یر برای تنظیمPIFاستفاده م یشود.