سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین کنگره سالانه انجمن مهندسین متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

حمید ناظمی – کارشناس ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر مجلسی
عبدالحمید جعفری – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

رفتار مکانیکی و عملکرد فنرها تحت بار به شدت تحت تأثیر عملیات پوشش دهی سطح آن ها مـ یباشـد . یکـی از فولادهای فنر کربنی که به منظور افزایش مقاومت به خوردگی ب ه طور وسـیعی تحـت فراینـد آبکـاری الکتریکـی قرار میگیرد، فولادهای فنر G3522 یا DIN 1.1211 با استحکام کششی بسیار بالا مـی باشـد کـه منجـر بـه تـردیهیدروژنی شدید این فولاد در آبکاری الکتریکی می گردد . در این پـژوهش سـعی شـده تـا شـدت تـأثیر عملیـات پوششدهی Zn-Co و Zn خالص در عملکـرد مکـانیکی فـولاد فنـر G3522 بررسـی و مقایـسه گـردد . بـه منظـور آزمون خوردگی نمونه ها از دستگاه پاشش نمک استفاده شده و ارزیـابی خـستگی فنرهـا توسـط دسـتگاه آزمـون خستگی مخصوص فنرهای کششی انجام گردید . نتایج نشان داد که میزان کاهش استحکام کششی مفتول آبکاری شده با آلیاژ Zn-Co حدود ۷۰ درصد کمتر از مفتول دارای پوشش Zn خالص است . همچنـین شـدت اثـر محـیط خورنده بر عمر خستگی فنرهای پوشش داده شده نیز بررسـی شـد . در شـرایط یکـسان تعـداد سـیکل تـا شکـست فنرهای دارای پوشش Zn-Co بیش از ۲۵ درصد بیشتر از فنرهای پوششدهی شده با Zn خالص بدست آمد .