سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مجید رئیسی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دان
محمدمهدی همایون پور – استادیار دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی ام
جهانشاه کبودیان – دانشکده مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

در این مقاله تاثیر استفاده از روشهای مختلف هنجارسازی بر راندمان سیستم تصدیق هویت گوینده مورد مطالعه قرار گرفته است. جهت مدل نمودن گویندگان از روش مدل مخلوط گوسی وماشین بردار پشتیبان استفاده شده است. نتایج حاکی از برتری روش هنجارسازی ماکزیمم در بین روشهای هنجارسازی می باشد. به طوریکه راندمان روشهای GMM , SVM در حالت فوق به ترتیب ۹۹/۵۱و ۹۷/۳۵ بودهاست. همچنین، ترکیب دوگانه و سهگانه روشهای هنجارسازی به منظور دستیابی بهراندمان بهتر پیشنهاد شده است. و نشان داده شده است رویکرد فوق منجر به افزایش راندمان سیستم می گردد. بهترین راندمان در نتیجه ترکیب سه گانه روشهای هنجارسازی ماکزیمم،گروهی و میانگین حاصل شده است. به طوری که راندمان دو روش فوق بهمقادیر ۹۹/۸۲ و ۹۸/۹۸ افزایش یافته است.