مقاله بهبود روش تصميم گيري گروهي بوردا با كمك محاسبات نرم که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نشريه بين المللي مهندسي صنايع و مديريت توليد (فارسي)(نشريه بين المللي علوم مهندسي) از صفحه ۶۵ تا ۷۳ منتشر شده است.
نام: بهبود روش تصميم گيري گروهي بوردا با كمك محاسبات نرم
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله تصميم گيري گروهي
مقاله انتخاب اجتماعي
مقاله روش بوردا
مقاله عملگر ميانگين وزني مرتب
مقاله محاسبات نرم
مقاله مديريت حوضه آبريز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ضرغامي مهدي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ميزان عرضه و تقاضاي منابع طبيعي نه تنها وابسته به چرخه هاي طبيعت اند بلكه متاثر از مولفه هاي اقتصادي – اجتماعي نيز هستند. بنابراين با توجه به كمبود اين منابع و رشد سريع تقاضا در سالهاي اخير، مديريت بهينه و صحيح اين منابع امري اجتناب نا پذير است. براي موفقيت اين مديريت، مشاركت بيشتر ذينفعان در تهيه مدلهاي تصميم گيري گروهي و پذيرش نتايج مدلها لازم است. در اين مقاله با لحاظ اين ديدگاه، يكي از روش هاي انتخاب اجتماعي به نام بوردا توسعه داده مي شود. اين روش تصميم گيري گروهي مبتني بر راي گيري بوده كه در آن نظرات اعضاي گروه ذينفع به صورت رتبه نسبي آنها، و نه به صورت صريح و مستقيم، در تصميم گيري اعمال شده و در نهايت اولويت بندي گزينه ها ارايه مي گردد. ايراد روش بورداي متداول آن است كه به مولفه ذهني مدير گروه تصميم گيري از جهت ريسك پذيري توجهي نمي نمايد. لذا به عنوان نوآوري اين مقاله، مدل اوليه روش بوردا به كمك عملگر تجميع ميانگين وزني مرتب توسعه داده شده تا بتواند محاسبات نرم تري (Soft Computation) را در مواجهه با عدم قطعيت ها از جمله لحاظ درجه ريسك پذيري مدير گروه تصميم گيري داشته باشد. سپس به كمك كاربست يك مطالعه موردي واقعي، ضرورت اين توسعه رياضي نشان داده شده و سنجه مناسبي براي محاسبه امتياز يك گزينه به روش بورداي اصلاح شده تحت شرايط عدم قطعيت تصادفي ارايه گرديده است.