سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ماشین بینایی و پردازش تصویر

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

مهدی کمال – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف
شهره کسائی – دانشکده مهندسی کامپیوتر، دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

فیلترهای ریخت شناسی ۱ دسته مهمی از فیلترهای غیر خطی هستند که کاربردهای گستردهای در پردازش و تحلیل تصاویر یافته اند. از آنجا که طراحی آنها به دانش قابل توجهی در زمینه ریاضیات ریخت شناسی نیاز دارد، الگوریتم- های ژنتیک به عنوان روشی خودکار برای طراحی اینگونه فیلترها پیشنهاد شده اند. رو شهای مبتنی بر الگوریتم های ژنتیک نیاز به اطلاعات و پیشفرضهای اولیه کمتری دارند. یکی از مشکلات اصلی در روش های ارائه شده سرعت حصول فیلتر از طریق تکامل بوده است. در این پروژه با به- کارگیری تبدیل موجک ۲ تصویرهای آموزشی را بسیار کوچک
نموده تا میزان پردازش لازم در مرحله تکامل بسیار کاهش م ییابد. نتایج حاصل نشان می دهد که روش پیشنهادی در مقایسه با رو شهایی همچون برش بهبود چشمگیری را نشان می دهند.