سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: یازدهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد منطقیان – دانشیار مھندسی شیمی- عضو ھیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس
فائزه سادات صفوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مھندسی شیمی دانشگاه تربیت مدرس
محسن میردامادی – دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

آلودگی ابها ی ز یر زم ینی یکی از بهبودناپذ یرترین انواع آلودگی ها محسوب م ی شود .با استفاده از مو اد فعال در سطح میتوان سرعت تصف یه ابها ی الوده را افزا یش داد.این روش(SEAR)شامل تزریق محلول های مواد فعال در سطح به سفره اب الوده با ما یعات فازغ یر اب ی(NAPL)است.مواد فعال در سطح توسط دو مکان یسم که شامل انحلال پذ یریمیسلی و تحرک دادن ما یع ها ی به تله افتاده توسط کاهش نی روی کشش سط ی ب ین اب و نفت است عمل م ینما یند.انتخاب ماده فعال در سطح یک ی از کلی دهای موفقی ت در طراح ی ی ک سی ستم اصلاح است وشامل توجه بهفاکتورهایی نظ یر نقطهKrafftو جذب ماده فعال رو ی حوزه ابها ی ز یرزمینی و رفتار فازی سیستم نفت / اب/ ماده فعال است.نوع فرمولاس یون ماده فعال بر رو ی حلال یت غ یر تعادل یNAPLموثر است،ازما ی شات نا پ یوسته ( Batch) و برج (Column) برای ارز یابی ا ین اثر انجام شده است .متغییر های ازمایش عبارتند از:نوع ماده فعال،غلظت ماده فعال، غلظتالکترولیت وغلظت شبه حلال .معادلات مدل مطرح وحل شده اند تا حلال ی ت را تحت شرا یط هر نوع ازما یش شرح دهند.نتایج ارتباط مستقیمی را بین ضرایب انتقال جرم و فرمولاسیون محلول ماده فعال نشان میدهد.