سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین مومن زاده حقیقی – دانشجوی کارشناسی ارشد آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مه
حمیدرضا ابوطالبی – استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مهندسی برق، دان
علی اکبر تدین تفت – استادیار آزمایشگاه تحقیقاتی پردازش سیگنال، دانشکده مهندسی برق، دان

چکیده:

یکی از مهم ترین زمینه های کاربردی در سیست مهای هوشمند کامپیوتری، مکا ن یابی منبع س یگنال صوت م ی باشد . مسئله محاسبه زمان تأخیر بین سیگنال های دریافتی میکروفو نها یکی از قسم ت ه ای اساسی این گونه س یستم هاست. مهم ترین روش تخم ین زمان تأخیر بیندو م یکروفون، روش همبستگی متقابل تعمیم یافته(GCC) است کهکارآیی این روش در حضور دو پد یده مخرب نو یز و انعکاس به طرز قابلتوجهی کاهش م ی یابد. برای مقاوم سازی روشGCC در تخمین زمان )تأخیر) رو شهای متعددی ارائه شده که معمولاًً فقط در برابر یکی از این دو عامل مخرب نویز و انعکاس، مقاوم است و کارآیی آ نها در برابر عامل دیگر کم م ی شود. در این مقاله، روش جد یدی ارائه شده است که از ایده ای مشابه با تکن یک تفریق طیف ی بر ای کاهش اثر نو یز در روشGCC-PHAT بهره م یگیرد. بررسی های انجام شده نشان می دهد کهروش پیشنهادی هم در برابر انعکاس مقاوم است و هم در شرایط نویزی، کارآیی قابل قبولی دارد.